Saat Pzrts - Cuma 10:00-18:00
Email info@pixelmediagroup.gen.tr Tel: 0850 441 08 34

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SIKÇA SORULAN SORULAR

web-tasarım
1. İlgili ilanların yayımlanmamasının kanuni yaptırımı var mıdır?
13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 1524?üncü maddesinde; ilgili
kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacağı, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına
yol açacağı ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden
olacağı, cezai hükümlerin saklı olduğu düzenlenmiştir.
2. İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime
sunulacak olan içerikler nelerdir?
İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulacak olan
içerikler Yönetmeliğin 6?ncı maddesinde sayılmıştır.
3. İnternet sitesine ilişkin yükümlülükleri kendimiz de yerine getirebilir miyiz? Bu
hizmeti MKK?dan almak zorunda mıyız?
Yönetmeliğin 5?inci maddesi uyarınca Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini
doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı
Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir.
MTHS?lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmıştır.
4. Payları kayden izlenen şirketler için özel bir durum söz konusu mudur?
Yönetmeliğin 7?nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen
şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti Kuruluşumuzdan alacakları
düzenlenmiştir.
5. Denetime tabi şirketler için zorunluluk ne zaman başlamaktadır?
Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu
sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için
özgülemeleri gerekmektedir.2
6. Şirketlerin MKK?dan MTHS hizmeti almaları için gerekli prosedür nedir?
Şirketlerin Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alabilmeleri için genel mektup ekinde yer alan
başvuru formunun noter onaylı olarak Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu form
esas itibariyle hizmet alım isteğini ve e-ŞİRKET Portalına şirket adına kimin içerik yükleyebileceği
bilgisini ihtiva edecektir. Başvuru formunun Kuruluşumuza iletilmesi ile birlikte e-ŞİRKET Portalı?nda
ilgili şirkete özgü sayfa erişime açılacak, şirketler adına içerik yükleyeceği bildirilen kişi/kişilere
yetkileri Kuruluşumuzca verilecektir.
7. Şirket yetkililerinin sisteme girmek için elektronik imza almaları gerekmekte midir?
Evet, elektronik imza diğer bir işlem şartıdır.
8. Başvuru formunda içerik yükleyecek kişiye ait hangi bilgilerin yer alması
gerekmektedir?
Formun ilgili bölümünde içerik yükleyecek kişinin sadece TC Kimlik Numarası ile ad ve soyad
bilgisinin yer alması yeterli olacaktır.
9. Başvuru formunda kaç kişi bildirilmelidir?
Başvuru aşamasında sadece bir kişi bildirilecek olup, bu kişi sistem üzerinden başka kişilere de
yetki verebilecektir.
10. e-ŞİRKET platformunda yetkilendireceğimiz kişi personelimiz olmak zorunda mı?
Hayır. Şirketiniz personeli olmayan her hangi bir kişiyi de yetkilendirebilirsiniz.
11. Aynı kişiyi farklı şirketlerimiz için yetkili atayabilir miyiz?
Evet atayabilirsiniz.
12. Başvuru formlarını iletmenin bir süresi var mıdır?
Şirketlerimiz için zorunluluğun 01.10.2013 tarihinde başlayacağı gözetildiğinde söz konusu
hizmetin Kuruluşumuzdan alınmasının tercih edilmesi halinde Kuruluşumuzca yapılması gereken
tanımlamaların zamanında yapılabilmesi için başvuru formlarının en geç 22.07.2013 tarihine kadar
Kuruluşumuza iletilmesi olası gecikmeleri önleyecektir. Diğer yandan şirket temsilcilerinin sisteme
girişleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebileceğinden bu kişilerin güvenli elektronik
imzalarını 01.10.2013 tarihinden önce temin etmeleri gerekmektedir.3
13. Konuya ilişkin bir eğitim verilecek midir? Eğitim tarihleri belli midir?
Şirketlerin e-ŞİRKET işlemleri hakkındaki eğitim ihtiyacı, ?e-öğrenme? (elektronik ortamda
uzaktan erişim) yöntemiyle sağlanacaktır. Söz konusu eğitime ücretsiz olarak e-ŞİRKET ana
sayfasında yer alan eğitim ve kılavuzlar sayfasından erişilebilecektir. Eğitimlerin başlama tarihi
ayrıca duyurulacaktır.
14. Hizmet bedeli ne kadardır?
Yönetmelik uyarınca Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS?ler tarafından şirketlere verilen
hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkili kılınmış
olup Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alacak şirketler tarafından ödenecek bedel ilgili mercilerin
onayını takiben ayrıca duyurulacaktır.

Leave a Reply